İL İL Türbelerimiz

Anadolu’da islam iki yolla yayılmıştır. Biri cenklerle, fetihlerle, diğeri gönül fetihleri ile. Hem Selçuklu, hemde Osmanlı fetihlerin yanı sıra ulemaları ile de manevi fetihler yapmıştır. Batı’da müslüman Türkler tarafından feth edilen topraklar, doğudan gelen ulemalarla, ahilerle ve zanaatkarlar ile köklü İslam Medeniyeti’ni Anadolu topraklarına yerleştirmişlerdir. Anadolu’nun her karış toprağında İslam alimi yatmaktadır. Bizde Tarih Sitesi olarak İL İL Türbelerimiz başlıklı bir konu yazmak istedik. Hangi ilde hangi evliya türbesi vardır ? En çok evliya hangi ilde vardır? Tüm bunların cevabı makalemizde olacaktır.

Bir çok müslüman türbe ziyareti yapmaktadır. Bu türbe ziyaretler bir çok kişinin maneviyatına çok iyi gelmektedir. Edilen dualar, türbe camilerinde kılınan namazlar bir çok müslüman kardeşimize huzur vermektedir. Hatta türbe etrafında beş veya on dakika yürümek bile insanı manevi bir huzura kavuşturuyor. Orada ki manevi atmosferde insan kendisini gerçekten güvende hissediyor. İşte tamda bu yüzden Osmanlı Devleti‘nde suç oranı çok azdı. Bu güzel ortamları koruyalım ve gelecek nesillere de aktaralım. Şimdi gelelim İL İL Türbelerimiz konusuna. Rabbim hepinizden razı olsun.

İL İL Türbelerimiz
İL İL Türbelerimiz Hangi Türbe Hangi İlimizdedir?

İL İL Türbelerimiz

İL İL Türbelerimiz konusunun ilk şehri İstanbul Velileridir. Türkiye’de en çok türbe İstanbul’da vardır.  Bunun sebebi ise hem Peygamber Efendimiz’in hadislerinde bahsettiği şehirdir, hemde Osmanlı Devletine uzun yıllar başkentlik yapmış olmasıdır. İşte İstanbul’da bulunan türbelerimiz.Ülkemizde bilinen 948 adet yatır vardır. 2 evliyanın yatırlarının yeri bilinmemektedir.

İstanbul’da Bulunan Yatırlar

İL İL Türbelerimiz konusunun ilk şehri İstanbul’dur. İstanbul’da tam 170 adet  türbe vardır. Teknik meselelerden dolayı bu yatırları 20’şerli 20’şerli olarak yazacağız.

 1. Abdullah Efendi (Himmetzâde)
 2. Abdullah Hasib YardımcıAbdullah Kaşgari
 3. Abdurrahmân-ı Harputi
 4. Abdurrahmân Nesib Efendi
 5. Abdurrahmân Sami Niyazi
 6. Abdülaziz Bekkine
 7. Abdülehad Nûri
 8. Abdülfettâh-ı Bağdadi Akri
 9. Abdülhay Celveti
 10. Abdülhay Efendi (Öztoprak)
 11. “Adam Ol” Mehmed Efendi
 12. Ahıskalı Abdullah Efendi
 13. Ahıskalı Ali Haydar Efendi
 14. Ahmed Efendi
 15. Ahmed İbni Kemal
 16. Ahmed Raûfi
 17. Ahmed Şirâni
 18. Ahmed Ziyâüddîn Efendi
 19. Akbaba Mehmed Efendi
 20. Alaeddin Arabi Efendi
 1. Ali Behçet Efendi
 2. Ali Köstendilli
 3. Ankaravî İsmail Rusûhi
 4. Atâ Efendi
 5. Atâullah (Atâî Ahmed) Efendi
 6. Aynî Dede
 7. Aziz Mahmud Hudayi
 8. Baba Haydar Semerkandî
 9. Baba Yusuf Sivrihisârî
 10. Babazâde
 11. Bâlî Efendi
 12. Beykozlu Hacı Osman Akfırat
 13. Câmi Ahmed Dede
 14. Celâlzâde Mustafa Çelebi
 15. Celâlzâde Salih Çelebi
 16. Cemâleddin Mahmûd Hulvî
 17. Cemâleddin-i Uşşâkî
 18. Cihangirli Hasan Efendi
 19. Deryâ Ali Baba
 20. Ebû Eyyûb-i Ensari
 1. Ebû Said Bin Sun’ullah
 2. Ebül Vefâ (Vefâ Konevî)
 3. Ebüssü’ûd Efendi
 4. Edhem Baba
 5. Emîr Ahmed-i Buhârî
 6. Esad Coşan
 7. Es’ad Efendi (Sahhaflarşeyhizâde)
 8. Esrâr Dede
 9. Feyzullah Efendi
 10. Gavsî Ahmed Dede
 11. Gönenli Mehmed Efendi
 12. Gül Baba
 13. Hacı Ahmed Hilmi Efendi
 14. Hacı Ramazan
 15. Hakîm Çelebi
 16. Haririzade Seyyid Kemaleddin Efendi
 17. Harputlu İshak Efendi
 18. Hasan Adlî Efendi
 19. Hasan Hüsâmeddîn Uşâkî
 20. Hasîrîzâde(Şeyh Ahmed Muhtar Efendi)

İslambol Şehri Devam Ediyor

 1. Hâşimî Emir Osman
 2. Hattat Hâfız Osman Efendi
 3. Hızır Çelebi (Hızır Bey)
 4. Himmet Efendi
 5. Hoca Sâdeddîn Efendi
 6. Hüsâmeddîn Nakşî
 7. Hüseyin Hilmi Işık
 8. İbrahim Efendi
 9. İbrahim Hayrânî
 10. İdris-i Muhtefî
 11. İsa Geylânî
 12. Karaca Ahmed Sultan
 13. Kâsım Çelebi
 14. Kavukçu Ali Dede
 15. Kevserî
 16. Küçük Emir Efendi(şimşir Baba)
 17. Mahmud Çelebi
 18. Mahrûk Efendi
 19. Mehmed Emin Tokâdî
 20. Mehmed Eşref Efendi
 1. Mehmed Zahid Kotku
 2. Merkez Efendi
 3. Molla Gürânî
 4. Muhammed Efendi
 5. Muhammed Fethi Ali Efendi
 6. Muhammed Kâmil Efendi
 7. Muhammed Kumul Efendi
 8. Muhammed Mûrad Efendi
 9. Muhammed Nûreddin Efendi
 10. Muhammed Tevfik Bosnevî
 11. Muhammed Ziyâd
 12. Murâd-ı Münzâvî
 13. Murtaza Efendi
 14. Musa Topbaş
 15. Mustafa Efendi
 16. Mustafa Fevzi Efendi (Eğinli)
 17. Mustafa Feyzi Efendi (Tekirdağlı)
 18. Mustafa Hâki Efendi
 19. Mustafa İzzî Efendi
 20. Müeyyedzade Abdürrahîm Çelebi
 1. Müstekimzâde Süleyman Sâdeddin Efendi
 2. Nâbi
 3. Nalıncı Mîmî Dede
 4. Nasûhi Üsküdarî
 5. Neccârzâde
 6. Neccârzâde Mahmud Sıddık
 7. Necib Efendi
 8. Nûreddin Cerrâhî
 9. Nûreddin Efendi
 10. Nûreddinzâde Muslihuddin
 11. Nûri Efendi (Üsküdar)
 12. Nûrullah Efendi
 13. Oflu Muhammed Emin Efendi
 14. Oruç Baba
 15. Osman Şeracettin efendi
 16. Osman Şems
 17. Ömer Ziyâeddin Dağıstanî
 18. Ramazan Mahfî Efendi
 19. Rûşen Efendi (Büyük Rûşen)
 20. Saçlı İbrahim Efendi
 1. Sa’düddin İsmail Efendi
 2. Safranbolulu İsmail Necâtî
 3. Salih Efendi
 4. Sandıklı Şeyhi Hasan Hamdi efendi
 5. Sarı Nâsuh
 6. Selâhaddin Uşâkî
 7. Selami Ali Efendi
 8. Sertarîkzâde Mehmed Emin Efendi
 9. Seyyid Ahmed Şevki Nakşibendi
 10. Seyyid Muslihiddîn Efendi
 11. Seyyid Nizam Efendi
 12. Seyyid Seyfullah Kâsım Efendi
 13. Seyyid Velâyet Efendi
 14. Sinân Efendi
 15. Sinân Erdebilî
 16. Sinânüddin Yûsuf Amâsî
 17. Sivasî Abdülmecîd Efendi
 18. Süleymân Halvetî (Beşikçizade)
 19. Sünbül Sinân Efendi
 20. Şâh Muhammed Çelebi
 1. Şerifzade Mehmed Efendi
 2. Şeyh Abdülhalim Efendi
 3. Şeyh ali Behçet efendi
 4. Şeyh Gâlib Dede
 5. Şeyh İsa Dede
 6. Şeyh İsmâil Rûmi
 7. Şeyh Mehmed Rûhi Dede
 8. Telli Baba
 9. Tezveren Dede
 10. Topbaşzâde Musa Efendi
 11. Ümm-i Sinan
 12. Ünsî Hasan Efendi
 13. Vânî Ahmed Efendi
 14. Vefa Konevi
 15. Vişnezâde
 16. Yahya Efendi
 17. Ya’kub Afvi Efendi
 18. Ya’kub Germiyan’i
 19. Yanyalı Mustafa İsmet Efendi
 20. Yâvedud Sultan
 1. Yusuf Dede
 2. Yusuf Nizâmeddin Efendi
 3. Yusuf Ziya Akışık
 4. Zâkirzâde Abdullah Efendi
 5. Zarîfi Hasan Efendi
 6. Zekai Mustafa Efendi
 7. Zenbilli Ali Efendi
 8. Zenbillizade Fudayl Efendi
 9. Ziyaeddin Gümüşhanevi
 10. Zuhurat Baba

Marmara ve Ege Bölgelerinde Bulunan Yatırlar

Afyon, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ,Uşak, Yalova şehirlerimizde bulunan evliyaların yatırlarıdır. İL İL Türbelerimiz Batı Anadolu ve Rumeli evliyalarının yatırları ile devam etmektedir.

Afyon

İL İL Türbelerimiz konusunun sırada ki şehri Afyon’dur. Afyonda bilinen 14 evliya türbesi vardır. İşte o türbeler.

 1. Abapûş-i Veli
 2. Abdurrahman sultan
 3. Ahî Yak’ub Dede
 4. Ahmed Dede (başmakçılı)
 5. Çelebi Arif Küçük
 6. Destîne Hatun
 7. Emir Baba
 8. Furûrî Mehmed Dede
 9. Hacum Sultan
 10. Hayran Veli
 11. Karahisarî Abdürrahim Efendi
 12. Seyyid Mehmed Sinan Baba
 13. Sultan Divanî
 14. Şahidî İbrahim Dede
Aydın

Efeler diyarı Aydın ilimizde bilinen on beş türbe vardır. İL İL Türbelerimiz konusu Aydın ile devam ediyor.

 1. Ahi Bayram
 2. Alihan Baba
 3. Ali Galib Vasfi Efendi
 4. Arap Dede
 5. Baltalı Dede
 6. Dedebağ Dede
 7. Hafız Hatun
 8. İmam Baba
 9. Karacaahmed Sultan
 10. Muhammed Zuhdi
 11. Sinan Dede
 12. Süleyman Rüşdi Efendi
 13. Şeyh Kemal Efendi
 14. Şihabüddin Ahmed sivasi
 15. Yaren Dede
Balıkesir

Ayranı ve 50 çeşit peyniri ile ünlü şehrimiz Balıkesir’de 15 türbe bulunmaktadır. İL İL Türbelerimiz Balıkesir’in maneviyatı evliyaları ile devam ediyor.

 1. Ahmed Dede, Fevzi Dede, Doğru Hasan Dede
 2. Bandırmalı Ali Rızâ Bezzâz
 3. Çatalbaşoğlu Haydar Efendi
 4. Eğribozlu Mustafa Efendi
 5. Enisî Mustafa Efendi
 6. Hasan Baba
 7. İbrahim Dede
 8. Muhyiddin Rumi
 9. Muridoğlu Mustafa Aczi Efendi
 10. Pir ali Efendi
 11. Sinan Dede (Burhaniye)
 12. Sinan Dede
 13. Şeyh Lütfullah
 14. Şeyh Hüseyin Dede ve Şeyh İbrahim Dede
 15. Veli Şemseddin
Bilecik

Osmanlı Devleti’nin kurulduğu şehir olan Bilecik’de 4 adet yatır bulunmaktadır.  İL İL Türbelerimiz Bilecik!

 1. Dursun Fakih
 2. Ebdal Kumral
 3. Şeyh Edebali
 4. Şeyh Muhlis Baba
Bursa

Osmanlı’ya başkentlik yapmış Yeşil Bursa şehrimiz, İL İL Türbelerimiz konusunun en fazla ikinci türbesi olan şehridir. Bursa ilimizde bilinen 100  yatır bulunmaktadır.

 1. Abdurrahman Bin Yusuf Rumi
 2. Abdülgani Efendi
 3. Abdülkerim Kadiri
 4. Abdüllatif Kutsi
 5. Abdürrahim tırsi
 6. Açıkbaş Mahmud Efendi
 7. Ahi Mahmud Efendi
 8. Ahmed Hasib Efendi
 9. Ahmed Paşazade Hızır Bey
 10. Akbıyık Sultan
 11. Akif
 12. Alaeddin Ali Esved Karahisari(Kara Hoca)
 13. Alaeddin Ali Fenari (Aleaddin Ali bin Yusuf)
 14. Ali Efendi
 15. Asımi Efendi
 16. Bahri dede
 17. Bakırcı Raşid Mehmed
 18. Baldırzade Selisi Şeyh Mehmed
 19. Başcı Hacı İbrahim
 20. Burhaneddin Efendi
 1. Cenani
 2. Cünuni Ahmed Dede
 3. Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa
 4. Çatal Sakal Mustafa Celveti Efendi
 5. Çekirge Sultan
 6. Davud-i Kayseri
 7. Dede Halife
 8. Duğlu Baba
 9. Ebdal Mehmed
 10. Ebdal Murad
 11. Emir Sultan
 12. Enveri Dede
 13. Eskici Mehmed dede
 14. Eşrefoğlu Rumi
 15. Eşrefzade Ahmed Ziyaeddin Efendi
 16. Fenarizade Muhaşşi Hasan Çelebi
 17. Gazzi Ahmed Efendi
 18. Gazzizade Şeyh Abdüllatif
 19. Geyikli Baba
 20. Hacı Halife Kastamoni
 1. Hakkı Efendi
 2. Hasan Can
 3. Hatırhoş Sultan
 4. Hayreddin Çelebi
 5. Helvacı Baba
 6. Hızır dede
 7. Hızır Şah Menteşevi
 8. Hocazade
 9. Hüsameddin Bursevi
 10. Husamzade Mustafa Efendi
 11. İlyas Sinobi
 12. İmamzade Ahmed
 13. İsmail Beliğ
 14. İsmail Hakkı Bursevi
 15. İsmail Vehbi Efendi
 16. Kara Babazade İbrahim Efendi
 17. Kaygulu Dede (Halil Kaygulu)
 18. Kütbüddin İzniki
 19. Lamii Çelebi
 20. Lütfullah Efendi (El-Evvel)
 1. Mehmed Efendi
 2. Mehmed Fahreddin
 3. Mehmed Üftade Efendi
 4. Miskali Efendi
 5. Molla Arabi
 6. Molla Fenari
 7. Molla Hayali
 8. Molla Hüsrev
 9. Molla Yegan
 10. Molla zeyrek
 11. Muallimzade Ahmed Efendi
 12. Mehmed Emin Efendi
 13. Muhammed Muhyiddin Vefai
 14. Muhammed Necati Simavi
 15. Muhtar Efendi
 16. Musa Baba
 17. Musluhiddin Tavil
 18. Mustafa Efendi
 19. Müfti Ahmed Paşa
 20. Postinpuş Baba
 1. Rüstem Halife Bursevi
 2. Sarı Saltuk
 3. Selahaddin Buhari
 4. Seyyid Nasır
 5. Süleyman Çelebi
 6. Süleyman Halis
 7. Şeyh Ahmed Efendi
 8. Şeyh Küşteri
 9. Şeyh Mehmed Efendi
 10. Şeyh Mustafa Efendi
 11. Tacüddin İBrahim Karamani
 12. Tezveren Dede
 13. Tokatlı Hayreddin Efendi
 14. Üçkozlar Şeyhi Muhyiddin Efendi
 15. Üç Kuzular
 16. Üftade
 17. Üftade Kutub İbrahim Efendi
 18. Üftadezade Mehmed Efendi
 19. Üftadezade Mustafa Efendi
 20. Vani Mehmed Efendi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Vahdettin Han'ın Atatürk'e Talimatı
Çanakkale

Tarihi destanlarla dolu olan Çanakkale ilimiz dokuz yatır bulunmaktadır. Çanakkale’de bulunan türbeler konusu ile İL İL Türbelerimiz makalesi devam ediyor…

 1. Ahmet Bican
 2. Ahmed Cahidi Efendi
 3. Bayraklı Baba
 4. Çiçek Dede
 5. Eren Dede
 6. Hoca Hamza
 7. Piri Baba
 8. Şerbetçi Baba
 9. Yazıcızâde Muhammed Efendi
Denizli

İL İL Türbelerimiz konusunun sırada ki adresi, horozu ile ünlü ilimiz Denizli’dir. Denizli’de bilinen 20 türbe vardır.

 1. Abdil Dede
 2. Ahi Sinan
 3. Ahmed Hulusi Efendi
 4. Ahmed İzzet Efendi
 5. Arab Dede (Hacı Dede)
 6. Avdan Baba
 7. Bedirhan Bey
 8. Deynekli Baba
 9. Hacı Osman Nuri Kepenek
 10. Hacı Şam Dede
 11. Hasan Feyzi Efendi
 12. Hüseyin Hulusi Efendi
 13. Koyun Baba
 14. Mecnun Dede
 15. Sarı Gazak Baba
 16. Sarı Sultan Baba
 17. Şa`ban Dede
 18. Şeyh Elvan
 19. Şeyh Mehmed Şirvani
 20. Uzunca Hayreddin
Edirne

Bir zamanlar Osmanlıya başkentlik yapmış, trakyamızın güzel illerinden birisi olan Edirne, İL İL Türbelerimiz konusunda 39 türbe ile karşımıza çıkıyor.

 1. Abdülkerim Efendi
 2. Abdüllatif Efendi (Pamuk Kadı)
 3. Ali Bin Emrullah
 4. Aşcı Yahya Baba
 5. Aşık Efendi
 6. Bedreddin Baba
 7. Behadeddin bin Lütfullah
 8. Boyacı Baba
 9. Cerrahzade
 10. Dizdarzade Ahmed Efendi
 11. Evliya Kasım Paşa
 12. Fahreddin-i Acemi
 13. Garib Baba
 14. Hasan Sezai
 15. Hıdır Baba
 16. Huysuz (Hırçın Baba)
 17. Kabuli Mustafa Efendi
 18. Kıyak Baba
 19. Konduk Osman
 20. Koyun Baba

 

 1. Kum Baba
 2. Külhani Ali Baba
 3. La`li Muhammed Fenai
 4. Muhyiddin Baba
 5. Nazar Baba
 6. Nureddin Baba
 7. Ömer Baba
 8. Peçeli Murad
 9. Pehlivanlar Şeyhi Seyyid Cemaleddin Efendi
 10. Ramazan Halife
 11. Recep Enis Dede
 12. Saka Baba
 13. Saçlı İbrahim Efendi
 14. Süleyman Zati Efendi
 15. Şekmeti Mehmed Efendi
 16. Şücaeddin-i Karamani
 17. Tütünsüz Baba
 18. Veli Dede
 19. Yahya Kaptan
İzmir

Ege’nin incisi İzmir’de 9 adet yatır bulunmaktadır. İL İL Türbelerimiz sırada ki şehri Türkiye’nin üçüncü büyük şehri olan İzmir’de.

 1. Ahmed Eğribozi
 2. Bekr Sıdkı Visali
 3. Bergamalı Hacı İbrahim Efendi
 4. Birgivi
 5. Es`ad Efendi (Erbilli)
 6. Es`ad İleri Hoca
 7. İbn-i Melek
 8. İzmirli Osman Nuri Efendi
 9. Şeyh Mustafa Tezveren Dede
Kırklareli

İL İL Türbelerimiz  konusunun sıradaki durağı, paparası ve soğanlı pidesiyle meşhur Trakyamızın güzel ili Kırklareli. Kırklareli’nde 8 türbe bulunmaktadır.

 1. Ahmed Baba
 2. Bolca Nine
 3. Hamza Baba
 4. Koyun Baba
 5. Liman Baba
 6. Mehmed Eşref Efendi
 7. Şühudi Efendi
 8. Zindan Baba
Kocaeli

Tel hevlası ile meşhur ilimiz Kocaeli. İL İL Türbelerimiz konusunda Kocaeli’de 2 türbe bulunmaktadır.

 1. Ahmed Hilmi Efendi
 2. Sultan Baba
Kütahya

Porselenleri ile dünyaca ünlü ilimiz Kütahya’da 33 yatır bulunmaktadır. İL İL Türbelerimiz Kütahya.

 1. Abdülvacid Bin Mehmed
 2. Ahi Erbasan
 3. Ahi İzzeddin
 4. Ahmed Dede
 5. Ahteri
 6. Ana Sultan
 7. Bolulu Hacı Mustafa Efendi
 8. Cafer Dede
 9. Celaleddin Ergün
 10. Gazi Ali Baba
 11. Hacı Ömer Efendi
 12. Hayme Ana
 13. İshak Fakih
 14. Kabaklarlı İsmail Efendi
 15. KAdı Şeyh
 16. Kalburcu Şeyhi
 17. Kara Ahmed Efendi
 18. Kestelli Hacı Hasan Efendi
 19. Köçeko Hacı Ali Efendi
 20. Kusumlarlı İsmail Efendi

 

 1. Kuşulu Hacı Hüseyin Efendi
 2. Meresin Hacı Ahmed Efendi
 3. Muhyiddin Muhammed
 4. Paşam Sultan Şeyh Nureddin
 5. Sakıb Dede
 6. Seyyid Behaeddin Ali  Dede
 7. Seyyid İBrahim Sultan Hazretleri
 8. Sun’ullah Gaybi
 9. Şeyh Buhari
 10. Şeyh Haydar Efendi
 11. Şeyh Salih Efendi
 12. Şeyhi
 13. Yağıllarlı Hacı Ahmed Efendi
Manisa

Şehzadeler şehri olarak bilinen Manisa’da 13 yatır bulunmaktadır. İL İL Türbelerimiz  Manisa.

 1. Ahmed Şemseddin Marmaravi
 2. Akhisarlı Hacı Sadık Efendi
 3. Balzat Hacı Baba Veli
 4. Haki Baba
 5. Hoca Seyfeddin Efendi
 6. Mecdüddin İsa
 7. Sarı Yakup Efendi
 8. Sefer Efendi
 9. Şeyh Sinan
 10. Terzizade Ahmed Efendi
 11. Tezveren Dede
 12. Yaren Dede
 13. Yatağan Mahmud Sultan
Muğla

İL İL Türbelerimiz  Muğla ile devam etmekte. Muğla’da 4 türbe bulunmakadır.

 1. Eren Dede
 2. Osman Efendi
 3. Hüsameddin Şahidi
 4. Şahidi İbrahim Dede
Sakarya

İL İL Türbelerimiz makalemizin sırada ki durağı Sakarya. Sakarya’da 9 türbe bulunmaktadır.

 1. Eren Dede
 2. İzzettin İsmail Efendi
 3. Karıncalı Dede
 4. Osman Bin Zeyd Ensari
 5. Sakar Baba
 6. Sarı Dede
 7. Selman Dede
 8. Seyyid Abdülkerim
 9. Seyyid Karaman Baba
Tekirdağ

Yine Trakyamızın bir başka güzel ili Tekirdağ. İL İL Türbelerimiz Tekirdağ konusunda 4 türbe bulunmaktadır.

 1. Ahmed Şarban
 2. Behişti
 3. Pir Ali Efendi (Ali Bin Nasuh)
 4. Beşir ağa
Uşak

İL İL Türbelerimiz Uşak ile devam ediyor. Uşak ilimizde 6 türbe bulunmaktadır.

 1. Aleaddin Uşaki
 2. Evren Dede
 3. Hacı Ali
 4. Hacı Kemal
 5. Hacım Sultan
 6. Paşa Sultan
Yalova

Yalova Batı Anadolu ve Rumeli ‘de bulunan türbelerin son ilidir. İL İL Türbelerimiz makalemizin Yaloba durağında 2 türbe bulunmaktadır.

 1. Ebu Muhammed Medeni
 2. Şerafeddin Dağıstani

Orta Anadolu’da Bulunan Yatırlar

Orta Karadeniz, Orta Akdeniz ve İç anadolu şehirlerinde bulunan türbeleri tanıyacağız. Herhangi bir seyahatte yolunuz düşerse, türbeleri ziyaret etmeyi unutmayınız.

Aksaray

İL İL Türbelerimiz Orta Anadolu türbelerinin ilkidir. Aksaray’da 4 yatır bulunmaktadır.

 1. Cemaleddin Aksarayi
 2. Pir Ali Aksarayi
 3. Somuncu Baba
 4. Yusuf Hakiki Baba
Amasya

Bir diğer şehzadeler şehri Amasya’da 22 yatır bulunmaktadır. İL İL Türbelerimiz Amasya

 1. Abdurrahim-i Merzifoni
 2. Ali Hafız
 3. Amasyalı Seydi Halife
 4. Bahşi Halife
 5. Fevzi Baba
 6. Gani Baba
 7. Garib Hafız
 8. Habib Ömer Karamani
 9. Halkalı Evliya
 10. İğneci Baba
 11. İsmail Siraceddin Şirvani
 12. Karaman Dede
 13. Kılıç Dede
 14. Kırklar Dede
 15. Kurtboğan Evliyası
 16. Mustafa Akif Efendi
 17. Pir Cemaleddin Abdurrahman-ı Sani
 18. Pir İlyas
 19. Sadreddin Muhammed Horasani
 20. Sarı Ahmedzade el-Hac Mehmed Efendi
 21. Şeyh Sadi
 22. Topçu Dede
Ankara

İL İL Türbelerimiz yazımızın şimdi ki durağı ülkemizin başkenti Ankara. Ankara`da bilinen 20 türbe vardır.

 1. Abdülhakim Arvasi
 2. Ahi Şerafettin
 3. Ahmed Baba
 4. Ahmed Mekki Efendi
 5. Ali Semerkandi
 6. Er Sultan
 7. Gül Baba
 8. Hacı Bayram-ı Veli
 9. Hallac Mahmud Efendi
 10. Hüsameddin Ankaravi
 11. Hüseyin Gazi
 12. Karyağdı Hatun
 13. Kemal Halveti Ummi
 14. Kırmızı Hatun
 15. Kul Derviş
 16. Şeyh Taceddin Sultan
 17. Tezveren Sultan
 18. Tıybi Mehmed Efendi
 19. Zeynelabidin
 20. Zivingi
Antalya

C vitamini merkezi olan Antalya ilimiz de bir türbe vardır. İL İL Türbelerimiz Antalya.

 1. Ahmed Bin Osman Şernubi
Bolu

Dört mevsimde ayrı ayrı güzellikler sergileyen Bolu ilimizde 22 türbe vardır. İL İL Türbelerimiz  Bolu

 1. Akşemseddin
 2. Aslahaddin Efendi
 3. Baba Hıdır
 4. Davud Halveti
 5. Debbağ Dede(Tabak Dede)
 6. Fahreddin Rumi
 7. Fili Beli Hacı Hafız Tevfik Efendi
 8. Geredeli Abdullah Efendi
 9. Geredeli Şeyh Hacı Halil Efendi
 10. Hayreddin Tokadi
 11. Mehmed Talui Efendi
 12. Muhammed Muhyiddin Haki
 13. Ömer Sikkini Efendi
 14. Safi amidi Bolevi
 15. Samsa Çavuş
 16. Sarıkız
 17. Semerkand-ı Buhara Efendi
 18. Şeyh Halil Efendi
 19. Şeyh Hüseyin Efendi
 20. Şeyh Kamil Efendi ve Hamdi Baba
 21. Ümmi Kemal Efendi
 22. Ümran Sülüst
Çankırı

Ilgaz Dağı ile meşhur ilimiz Çankırı’da 5 türbe vardır. İL İL Türbelerimiz Çankırı

 1. Çerkeşli Mustafa Efendi
 2. Emir Karatekin
 3. Murad-ı Veli
 4. Pir Hamza Sultan
 5. Şeyh Mehdi
Çorum

Leblebisi ile ünlü ilimiz Çorum’da 10 Türbe vardır.İL İL Türbelerimiz Çorum.

 1. Abdülbaki Efendi
 2. Abdülcebbar Dede
 3. Ahmed Fevzi Efendi
 4. Arabzade Dede
 5. Çerkez ŞEyhi
 6. Elvan Çelebi
 7. Kara Müfti Abdülkadir Efendi
 8. Muhyiddin-i İskilibi
 9. Seyyid Osman Efendi
 10. Yusuf Bahri Efendi

İL İL Türbelerimiz Düzce, Eskişehir ve Giresun illeri ile devam ediyor.

Düzce
 1. Koru Dede
 2. Muslihuddin Efendi
Eskişehir
 1. Yunus Emre
 2. Ebu Muhammed Bayram Efendi
Giresun
 1. Seyyid Mahmud Çağırgan
Isparta

İL İL Türbelerimiz ülkemizin gül cenneti olan Isparte ile devam ediyor. Isparta’da … türbe vardır.

 1. Ali Dede
 2. Berdei Sultan
 3. Burhaneddin Bin Muhammed Eğridiri
 4. Gökveli Sultan
 5. Hoca İlyas
 6. Hıdırlık Dede
 7. Hoca Softa
 8. Kesikbaş Dede
 9. Kocabıyık Eren Dede
 10. Muhammed Çelebi Sultan
 11. Osman Efendi
 12. Piri Halife Hamidi
 13. Piri Halife Sultan
 14. Yörük Muslihuddin
 15. Zekeriya Sultan
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Amerika Osmanlı'ya Haraç Ödedi
İçel
 1. Muhammed Nureddin Efendi
 2. Seyyin Alaeddin Ali Semerkandi
Karaman
 1. Alaeddin Halveti
 2. Şeyh Alaeddin Ruşeni
Kastamonu
 1. Abdurrahman Efendi (Zileli)
 2. Abdülfettah Veli
 3. Abdülgafur Efendi
 4. Abdürrezzak Efendi
 5. Ahi Şorba
 6. Ahmed Siyahi
 7. Ali Asgar Efendi
 8. Aşıklı Sultan
 9. Bayraklı Sultan
 10. Benli Sultan
 11. Cünuni baba
 12. Deveci Sultan
 13. Ebdal Hasan (Taşköprü)
 14. Gümüşlü Hoca
 15. Hacı Dede
 16. Hayreddin Halil Bin Kasım
 17. İsa Dede
 18. Karabaş Sultan
 19. Musa Fakih (zihnizade)
 20. Ömer Füadi
 21. Seyyid Ahmed Hicabi
 22. Seyyid ahmed Sünneti
 23. Şa`ban-ı Veli
Kayseri
 1. Behaeddinzade (Muhyiddin Muhammed)
 2. Bostancı Baba
 3. Burhaneddin Muhakkık Tırmizi
 4. Göncüzade Kasım Efendi
 5. Hacı Torun Efendi
 6. Hafız Osman Efendi
 7. Harputlu Hacı Ömer Efendi
 8. Helvacı Dede
 9. İbrahim Tennuri
 10. Kılıçlı Ali Efendi
 11. Necmeddin İmdat
 12. Sadık Efendi
 13. Tacüddin İbrahim Halveti
 14. Veliyüddin Oğlu Hacı Bulam
 15. Zeynelabidin Kayserani
Kırşehir
 1. Ahi Evran
 2. Aşık Paşa
 3. Mirim Halveti
Konya

Selçuklu Başkenti olan Konya ülkemizin en çok türbesi olan illerindendir. İL İL Türbelerimiz Konya ilinde 39 türbe vardır.

 1. Abdullah-ı Bosnevi
 2. Ahmed Eflaki
 3. Ali Gav Sultan
 4. Ateşbaz Veli
 5. Baba Nimetullah Nahçıvani
 6. Bergamalı Hacı İbrahim Efendi
 7. Bostan Çelebi
 8. Celaleddin-i Rumi ( Mevlana)
 9. Cemal Ali Dede
 10. Çelebi Bustan
 11. Çelebi Cemaleddin
 12. Çelebi Furruh
 13. Çelebi Hüsameddin
 14. Çelebi Hüsrev
 15. Dede Molla
 16. Dediği Sultan
 17. Evhadüddin Kirmani
 18. Fahri Efendi
 19. Hacı Abdullah Efendi
 20. Hacı Veyiszade Mustafa Efendi

 

 1. Hadimi
 2. Harun Veli (Seyid Hatun)
 3. Kasım Halife
 4. Ladikli Hacı Ahmed
 5. Mahmud Hayrani
 6. Mahmud ve İynel Sultanlar
 7. Mehmed Behaeddin Nakşibendi
 8. Muhammed Kudsi Bozkıri
 9. Pir Esed Sultan
 10. Pirebi Sultan
 11. Sadır Sultan
 12. Sadreddin Konevi
 13. Sarı Ya’kub
 14. Selahaddin Zerküb
 15. Sultan-ül Ulema Behaeddin Veled
 16. Sultan Veled
 17. Şems Tebrizi
 18. Şeyh Ulema
 19. Ulu Arif Çelebi
Nevşehir
 1. Demir Hoca
 2. Hacı Bektaş-ı Veli
 3. Hasan Dede
Niğde
 1. Abdullah Efendi
 2. Hacı Mahmud Efendi
 3. Kemal Ümmi
 4. Misali Baba (Gül Baba)
 5. Şeyh Ömer Adli
Sivas
 1. Abdülvehhab Gazi
 2. Ahi Emir Ahmed
 3. Akbaş Baba
 4. Çoban Baba
 5. Duman Baba
 6. Emir Arif Efendi
 7. Hacı Mustafa Taki
 8. İhramcızade İsmail Hakkı Toprak
 9. Kara Sems
 10. Şeyh Merzüban-ı Veli
Tokat
 1. Abdülmecid Şirvani
 2. Acebşir Efendi
 3. Ali Osman Efendi
 4. Behrullah Efendi
 5. Behzat-ı Veli
 6. Edhem Çelebi
 7. Muharrem Efendi
 8. Musa Fakih
 9. Mustafa Kuddusi
 10. Said Şemid
 11. Seyyid ÖmerEfendi
 12. Sümbül Baba
 13. Şeyh Mahmud
 14. Şeyh Sihabüddin Sühreverdi
 15. Tokatlı İshak Zencani
 16. Tural Şeyhi Mustafa Efendi
Yozgat

İL İL Türbelerimiz makalemizin Orta anadolu yatırlarının son ili Yozgattır. Yozgat’ta İki türbe vardır.

 1. Emir-i Çin Şeyh Osman Efendi (Osmanpaşa)
 2. Zhid Yozgadi Şeyh Hacı Ahmed Efendi

Doğu Anadolu Bölgelerinde Bulunan Yatırlar

Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde ki İL İL Türbelerimiz.

Adana

İL İL Türbelerimiz Adana

 1. Abdülgafur Dede
 2. Abdürrezzak Dede
 3. Arpacı Dede
 4. Cebbar Dede
Adıyaman

İL İL Türbelerimiz Adıyaman

 1. Abdülhakim Hüseyni
 2. Muhammed Raşid Erol
Ağrı

İL İL Türbelerimiz Ağrı

 1. Abdürrahim Arvasi
 2. Arap Şeyhi
 3. Hani Baba
 4. İbrahim Arvasi
 5. Mehmed Emin Efendi
 6. Seyyid Abdülaziz
 7. Yusud Doğu Beyazidi
Batman

İL İL Türbelerimiz Batman

 1. Aslan Baba
 2. Seyyid Bilal
 3. Şeyh Sevenç
Bingöl
 1. Bilal Efendi
 2. Yusuf Harputi (Kiğı)
Bitlis
 1. Abdurrahman Tagi
 2. Ammar-ı Yaser
 3. Emin Efendi
 4. Fettullah-ı Verkanisi
 5. Hüsameddin Bitlisi
 6. Molla Abdülbaki Efendi
 7. Molla Fettulah
 8. Muhammed Küfrevi
 9. Selim Kalecikli
 10. Sıbgatullah Arvasi
 11. Şeyh Muhammed Masum
 12. Şeyh Nasıl
 13. Şeyh Taha Efendi
 14. Şeyh Takiyyüddin Efendi
 15. Ziyaeddin Nurşini
Diyarbakır

İL İL Türbelerimiz Diyarbakır

 1. Abdurrahman Kürdi Surhi
 2. Ahmed Karazi Diyarbekri
 3. Ahmed Murşidi Efendi
 4. Amidi
 5. Emin Melikal
 6. Hatip Hasankeyfi
 7. Kadı İsmail Efendi
 8. LEbib Abdülgafur Efendi
 9. Lütfi Efendi
 10. Musa Şerefki
 11. Sadık Ali Efendi
 12. Şeyh Yusuf Hamedani
 13. Şükri Efendi
Elazığ- El-Aziz

İL İL Türbelerimiz Elazığ

 1. Ali SeptiAnzuki Baba
 2. Arab Baba
 3. Beşik Başa
 4. Beyzade Efendi
 5. Beyzade Hacı Mehmed Nuri Efendi
 6. Fatih Ahmed baba
 7. Gıgım Şeyhi Yusuf Efendi
 8. Hacı Ali Efendi
 9. İmam Efendi
 10. Mahmud Samini
 11. Mansur Baba
 12. Murad Baba
 13. Ömer Hüdai Baba
 14. Ömer Naimi Efendi
 15. Seyyid Ahmed Çapaçuri
 16. Tesbih Baba
Erzincan

İL İL Türbelerimiz Erzincan

 1. Abdurrahman Efendi (Hahlı)
 2. Ahi Nizameddin
 3. Ali Baba
 4. Büyük Hoca
 5. Beşir Efendi
 6. Çiminli Baba
 7. ÇErmenli Hoca
 8. Hacı Fevzi Efendi
 9. Hıdır Abdal
 10. İbrahim Hakkı
 11. İskender Baba
 12. Kalem Yakub
 13. Kirzi Baba
 14. Kiyli Hoca
 15. LEblebici Baba
 16. Midilli Baba
 17. Nail Efendi
 18. Pir Ahmed Erzincani
 19. Pir Fettullah
 20. Pir Muhammed Erzincani
 21. Pir Sami (Muhammed Sami Erzincani)
 22. Salih Baba
 23. Seyyid Sinan ve Ebru Bekr
 24. Sultan Melik
 25. Terzi Baba
 26. Yakub Halife
Erzurum

İL İL Türbelerimiz Erzurum

 1. Abbas Mehdi
 2. Abdurrahman Gazi
 3. Abdürrezzak Ali Efendi
 4. Alvarlı Muhammed Lütfi (Alvar)
 5. Cafer Efendi
 6. Habib Baba
 7. Hacı Salih Efendi
 8. Osman Efendi
 9. Taşkesenli Ahmed Efendi
 10. Taşkesenli İbrahim Efendi
 11. Taşkesenli Muhammed Sıddık Efendi
 12. Taşkesenli Muhammed Sırrı Efend
 13. Taşkesenli Şahabeddin Efendi
 14. Taşkesenli Zeki Efendi
 15. Taşkesenli Ziyaeddin Efendi
 16. Yetim Hoca Mustafa Efendi
Gaziantep

İL İL Türbelerimiz Gaziantep

 1. Aydi Baba
 2. Beytazzade Hacı Abdullah
 3. Derbiş HacıFEttullah Efendi
 4. Gözükkızıl Mehmed Baba
 5. KAsım Ayni
 6. Mehmed Hasib Dürri
 7. Memik Dede
 8. Muhammed Sami (Sam)
 9. Şah Veli Ayıntabi
 10. Şeyh Saçaklı
 11. Suaybzade Ali Akif Efendi
Hakkari
 1. Abdullah Şemdini
 2. Ebü`l Berekat Emevi Hakkari
 3. Ebül Hasen Ali Bin Ahmed
 4. Halife Mustafa Efendi
 5. Molla Hüseyn-i Bate
 6. Seyyid Salih
 7. Şeyh Muhammed Selim Efendi
 8. Taha-i Hakkari
Hatay

İL İL Türbelerimiz Hatay

 1. Abdullah Bin Hubeyk
 2. Ahmed Bin Asım Antaki
 3. Ahmed Kuseyri
 4. Yusuf Bin Esbat
Kahramanmaraş

İL İL Türbelerimiz Kahramanmaraş

 1. ÇomakDede
 2. Darendeli Muhammed hilmi Efendi
 3. Derdimend Dede
 4. Kanadıkırıkzade Ali Efendi
 5. Kanadıkırıkzade Mustafa Efendi
 6. Mustafa Akif
Kars
 1. Muhammed Karsi
Kilis
 1. Kilisli Abdullah Sermest
Malatya

İL İL Türbelerimiz Malatya

 1. Adullah Fahri baba
 2. Abdurrahman Efendi
 3. Arabgirli Ömer Baba
 4. Boranlı Mustafa Baba
 5. Fettullah Musuli
 6. Hacı Ahmed Efendi
 7. KEşşaf Hoca
 8. Osman Hulusi Ateş
 9. Somuncu Baba
 10. Tacüddin Veli
Mardin

İL İL Türbelerimiz Mardin

 1. Abdurrahman Sabri
 2. Muhammed Halik Türki
 3. Musa Bin Mahin Mardini
 4. Yunus Bin Yusuf eş- Şeybani
Muş

İL İL Türbelerimiz Muş

 1. Abdülhamid Efendi
 2. Abdüllatif Gaziyani
 3. Abdülmecid Dadinanlı
 4. Ahmed Gaziyani
 5. Hacı Tayyip Efendi
 6. Hafız Ali Efendi
 7. İbrahim Moğakimi
 8. Kerim Efendi
 9. Muhammed Emin Gaziyanlı
 10. Muhammed Veliki
 11. Mustafa Kızıltagi
 12. Müştak Baba
 13. Resul Molla
 14. Selim Dadinanlı
 15. Seyda Mela Yusuf
 16. Yakup Efendi
 17. Yusuf Okumuş Mela
 18. Zahir Tendüreki
 19. Zübeyr Karakaya
Samsun

İL İL Türbelerimiz Samsun

 1. İsa Baba
 2. Kılıç Dede
 3. Seyyid Ahmed-i Kebir-i rufai (Ladik)
 4. Şeyh Kutbeddin
Siirt

İL İL Türbelerimiz Siirt

 1. Fakirullah
 2. Gavs-ül Memduh
 3. İbrahim Hakkı Erzurumi
 4. Molla Halil Si’ridi
 5. Molla Osman Efendi
 6. Mela Mustafa Asım
 7. Muhammed Hazin
 8. Musa Halidi
 9. Şeyh Abdurrahman
 10. Şeyh-ün Neccar
 11. Şeyh Hüseyin Basreti
 12. Şeyh Muhammed ayni
 13. Şeyh Muhammed Kazım Aydın.
 14. Şeyh Sabri
 15. Şeyh Süleyman
 16. Şeyh Türki
 17. Şeyh Abdurrahman eş-ŞAviri (Şavir)
 18. Veysel Karani
 19. Zemzem-il Hassa
Şanlıurfa

İL İL Türbelerimiz Şanlıurfa

 1. Abdülkadir Efendi (Avni Sivereki)
 2. Abdülkadir Erbili
 3. Hasan Gaziyani
 4. Hayat bin Kays el-Harrani
 5. Osman Es-Süruci
 6. Şeyh Mesud Horasani
Şırnak

İL İL Türbelerimiz Şırnak

 1. Ahmed Cüzeyri
 2. Meymun Bin Mihran
 3. Muhammed Kadri Hazin
 4. Muhammed Nurullah Seyda
 5. Muhammed Said
 6. Salih Sıbki
 7. Şeyh Halid Cezeri
 8. Şeyh Halid Zibari
 9. Şeyh Muhammed Bıseri
 10. Şeyh Şeyda
Trabzon

İL İL Türbelerimiz Trabzon

 1. Hacı Ahmed Efendi
 2. Hacı Dursun Efendi
Van
 1. Abdurrahman Arvasi
 2. Abdurrahman Baba
 3. Abdülmecid Efendi
 4. Bedreddin Vani
 5. Fehm-i Arvasi
 6. Hasan Hoşabi
 7. Muhammed Kutub Efendi
 8. Muhammed Masum Efendi
 9. Muhammed Reşid
 10. Muhammed Sıddık Arvasi
 11. Resul Zeki Efendi
 12. Seyyid Abdülhakim
 13. Sofu Baba
 14. Şeyh Muhammed Emin

Kabri Belli Olmayan Evliyalar

İL İL Türbelerimiz konusunu kabri belli olmayan evliyalarla bitiriyoruz.  İki tae kabri belli olmayan evliyamız vardır.

 1. Saltuj Türki
 2. Said Nursi

 

Bir Cevap Yazın

Pin It on Pinterest